ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเมืองปานวิทยา   อ.เมืองปาน  จ.ลำปาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน
หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน

Description: D:\web new\image\bullet001.gifข้อมูลทั่วไป

Description: D:\web new\image\bullet001.gifอำนาจหน้าที่

Description: D:\web new\image\bullet001.gifข้อมูลผู้บริหาร

Description: D:\web new\image\bullet001.gifโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

Description: D:\web new\image\bullet001.gifช่องทางการติดต่อ

Description: D:\web new\image\bullet001.gifฝ่ายบริหาร

บุคลากรครู
- กลุ่มสาระภาษาไทย
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
- กลุ่มสาระศิลปศึกษา
- กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
- เจ้าหน้าที่สำนักงาน
- พนักงานบริการ
ข้อมูลนักเรียน
ภาพกิจกรรม
ผลงานวิชาการครู
เว็บบอร์ด
เว็บภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองปาน
การสร้างสื่อ AR ด้วย Aurasma
ดาวน์โหลดข้อมูลฝ่ายต่างๆ
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ
สพม.ลำปาง ลำพูน
สพป.ลำปางเขต1
สพป.ลำปางเขต2
สพป.ลำปางเขต3
TV โทรทัศน์ครู
ศูนย์ GPA
สลิปเงินเดือน
สกสค.ลำปาง
ออมทรัพย์คร
ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ
กองทุน กบข.
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา


 

จำนวนผู้เข้าชม

ข่าวประชาสัมพันธ์

Description: D:\web new\image\Bullets020.gifDescription: D:\web new\image\gif_new.gif

Description: D:\web new\image\Bullets020.gifDescription: D:\web new\image\gif_new.gif

Description: D:\web new\image\Bullets020.gifDescription: D:\web new\image\gif_new.gif

Description: D:\web new\image\Bullets020.gifDescription: D:\web new\image\gif_new.gif

Description: D:\web new\image\Bullets020.gifDescription: D:\web new\image\gif_new.gif

Description: D:\web new\image\Bullets020.gifDescription: D:\web new\image\gif_new.gif

Description: D:\web new\image\Bullets020.gifDescription: D:\web new\image\gif_new.gif

Description: D:\web new\image\Bullets020.gifDescription: D:\web new\image\gif_new.gif

Description: D:\web new\image\Bullets020.gifDescription: D:\web new\image\gif_new.gif

Description: D:\web new\image\Bullets020.gifDescription: D:\web new\image\gif_new.gif

ประกาศโรงเรียนเมืองปานวิทยา เรื่อง การรับนักเรียนศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา
ใบสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา
ใบสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา
รายงานประจำปี 2561(sar 61)
คำสั่งประกันคุณภาพภายใน 2562
ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี 2564***
การทำ ว.21 วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564***
แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ***
แบบฟอร์มการดำเนินงานควบคุมภายใน  ปย.1   ปย.2   ปอ.3 
แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน   csa
ผลการจัดสรรงบประมาณแยกตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561
ภาพกิจกรรม
    
   คณะผู้บริหารพร้อมด้วย
คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตัวแทน
นักเรียนตัวแทนศิษย์เก่าฯ
ร่วมแสดงความยินดีกับ
ผู้อำนวยการวัชรินทร์
จันทิมา เนื่องในโอกาส
เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวย
การโรงเรียนเมืองปาน
วิทยา ณ ห้องโสต
               ภาพทั้งหมด
    
      เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2562
ร.ร.เมืองปานวิทยาจัดพิธี
ีปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียน
ที่จบการศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอ
ประชุม ร.ร.เมืองปานวิทยา
                    ภาพทั้งหมด
     
    ร.ร.เมืองปานวิทยา
จัดกิจกรรมเข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือโดยมีกิจกรรม
เดินทางไกลเข้าค่ายพัก
แรม ณ ร.ร.เมืองปาน
วิทยา
               ภาพทั้งหมด
    
   เมื่อวันที่16 ม.ค.2562
คณะครูและบุคลากรทาง
การศึกษาร.ร.เมืองปาน
วิทยาเข้าร่วมพิธีวันครู
แห่งชาติ ประจำปี 2562  ณโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา
                ภาพทั้งหมด
ข่าวการศึกษา
ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย
ข่าวการศึกษา
นายวัชรินทร์  จันทิมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
 
 
 

 

โรงเรียนเมืองปานวิทยา
285 ม.4 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 
โทรศัพท์ 054-276046 แฟกซ์ 054-276045
© Copyright Muangpan Wittaya School 2011 All Right Reserved Webmaster