ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเมืองปานวิทยา   อ.เมืองปาน  จ.ลำปาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ฝ่ายบริหาร
บุคลากรครู
- กลุ่มสาระภาษาไทย
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
- กลุ่มสาระศิลปศึกษา
- กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
- เจ้าหน้าที่สำนักงาน
- พนักงานบริการ
ข้อมูลนักเรียน
ภาพกิจกรรม
ผลงานวิชาการครู
เว็บบอร์ด
เว็บภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองปาน
การสร้างสื่อ AR ด้วย Aurasma
ดาวน์โหลดข้อมูลฝ่ายต่างๆ
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ
สพม.35
สพป.ลำปางเขต1
สพป.ลำปางเขต2
สพป.ลำปางเขต3
TV โทรทัศน์ครู
ศูนย์ GPA
สลิปเงินเดือน
สกสค.ลำปาง
ออมทรัพย์คร
ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ
กองทุน กบข.
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 
จำนวนผู้เข้าชม
Web Design Factory

ประวัติโรงเรียน

                   โรงเรียนเมืองปานวิทยา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2519 โดยการร่วมแรงร่วมใจของชาวเมือง
ปาน ที่มีความคิดสอดคล้องกันว่าการศึกษาคือรากฐานของชีวิต โดยการยุบโรงเรียนประถมศึกษา ที่สังกัดกรม
สามัญศึกษาและจัดตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม1-ม.3) สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายสถาพร สุติน ตำแหน่งอาจารย์ 1 โรงเรียนไหล่หินวิทยา อำเภอเกาะคา จังหวัด
ลำปาง รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก และให้จัดทำบุญโรงเรียนเมืองปานวิทยาตลอดมา
                    ปี พ.ศ. 2520 โรงเรียนได้งบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง ซึ่งใช้เป็นที่เรียน
สำหรับนักเรียน (ปัจจุบันเป็นห้องเรียนวิชาเกษตรกรรม)ปี พ.ศ. 2521 โนรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคาร
เรียนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง ซึ่งใช้เป็นที่เรียนสำหรับนักเรียน (ปัจจุบันเป็นอาคารสำนักงาน)
                     ปี พ.ศ. 2522 โรงเรียนได้รับงบประมารจัดสร้างอาคารเรียน216 ค เป็นอาคารเรียนครึ่งหลังซึ่งใช้
้เป็นทีเรียนสำหรับนักเรียนในปัจจุบัน
                     ปี พ.ศ. 2527 ได้เปิดห้องเรียนเคลื่อนที่ ที่หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งกว๋าว โดยมีนายเสน่ห์ จริยงามวงค์ ดำรง
ตำแหน่งผู้ประสานงาน ปัจจุบันคือ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
                     ปี พ.ศ. 2529 โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารโรงฝึกงาน 102/27 จำนวน หลัง ซึ่งใช้เป็น
ที่ฝึกงานสำหรับนักเรียน
                     ปี พ.ศ. 2533 ได้เกิดวาตภัยครั้งใหญ่ และร้ายแรง อาคารชั่วคราวหลายหลังของโรงเรียนพังทลาย
เพราะพายุ ทางโรงเรียนได้รายงานความเสียหายดังกล่าวไปยังกรมสามัญศึกษา กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบ
ประมาณจำนวนหนึ่งมาให้จัดสร้างอาคารสำนักงาน ปัจจุบันเป็นที่ทำการด้านธุรการโรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียน
มัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
                     ปี พ.ศ. 2534 โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน 108 ล จำนวน 1 หลัง และในปีนี้
ได้เปิดสาขาโรงเรียนทุ่งแล้ง ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยมีนายวสุธา กำลังเก่ง ดำรง
ตำแหน่งผู้ประสานงานสาขา ปัจจุบันคือ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
                     ปี พ.ศ. 2535 โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารหอประชุมโรงอาหาร 100/27
จำนวน 1 หลังและในปีเดียวกันโรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนได้เข้าโครงการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม รุ่นปี 2535 -2539 (รพชส)
                     ปี พ.ศ. 2537 โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน 216 ค เพิ่มเติมให้เต็มรูปแบบซึ่ง
ใช้เป็นที่เรียนสำหรับนักเรียนในปัจจุบันคืออาคารพิกุล
                     ปี พ.ศ. 2540โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดซื้อคุรภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการ
สอน จำนวน 10 ชุด จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ขนาด 48 ที่นั่ง และได้รับงบประมาณสมทบค่าวัสด
ุทางงบพัฒนาจังหวัด ในการจัดสร้างโรงอาหารแบบพิเศษ สนับสนุนโดย ส.ส. บุญชู ตรีทอง และส.ส.วาสิต พยัคบุตร
โรงเรียนได้ก่อตั้งชมตมผู้ปกครองและครูเมืองปานวิทยา โดยมีนายเจษฎา มีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปาน
วิทยา ได้เชิญชวนผู้ปกครอง นักเรียน และครู โรงเรียนเมืองปานวิทยา ได้ทำการก่อตั้งชมรม และได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 12 มิถุนายน 2540 มีนายบุญสว่าง จิลิน เป็นประธานชมรมคนแรก
                     ปี พ.ศ. 2541 ก่อตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาเมืองปานวิทยา โดยมีนายเจษฎา มีทรัพย์ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเมืองปานวิทยา เป็นผู้ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2541 โดยมีทรัพย์สินของกองทุนเริ่มแรกเป็นเงินสด จำนวน 60,000 บาท
                     ปี พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเมืองปานวิทยา สาขาหัวเมือง เป็น
โรงเรียนเอกเทศ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2542 และได้ชื่อโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ตั้งอยู่ ตำบลหัวเมือง อำเภอ
เมืองปาน จังหวัดลำปาง โรงเรียนได้ก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองปานวิทยา โดยมีนายสาโรจน์ แก้วอรุณ
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเมืองปานวิทยา ได้เชิญชวนศิษย์เก่าทุกรุ่นเข้าปรึกษาหารือ และก่อตั้งชมรมศิษย์เก่า
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2542 โดยมีนายพิษณุพล ประสาน เป็นประธาน คนแรกปัจจุบันโรงเรียนเมืองปานวิทยา
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน และเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้านที่รองรับนักเรียนเข้าสู่ระบบการ
ศึกษา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ และผลิตนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมสู่สังคม

นายวัชรินทร์  จันทิมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
 
 
 

โรงเรียนเมืองปานวิทยา
285 ม.4 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 
โทรศัพท์ 054-276046 แฟกซ์ 054-276045
© Copyright Muangpan Wittaya School 2011 All Right Reserved Webmaster