ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเมืองปานวิทยา   อ.เมืองปาน  จ.ลำปาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ฝ่ายบริหาร
บุคลากรครู
- กลุ่มสาระภาษาไทย
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
- กลุ่มสาระศิลปศึกษา
- กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
- เจ้าหน้าที่สำนักงาน
- พนักงานบริการ
ข้อมูลนักเรียน
ภาพกิจกรรม
ผลงานวิชาการครู
เว็บบอร์ด
เว็บภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองปาน
การสร้างสื่อ AR ด้วย Aurasma
ดาวน์โหลดข้อมูลฝ่ายต่างๆ
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ
สพม.35
สพป.ลำปางเขต1
สพป.ลำปางเขต2
สพป.ลำปางเขต3
TV โทรทัศน์ครู
ศูนย์ GPA
สลิปเงินเดือน
สกสค.ลำปาง
ออมทรัพย์คร
ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ
กองทุน กบข.
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 
จำนวนผู้เข้าชม
Web Design Factory

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมายโรงเรียนเมืองปานวิทยาปีการศึกษา 2562
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
การทำ ว.21 วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
แผนปฏิบัติการประจำปี 2561
แบบฟอร์มการดำเนินงานควบคุมภายใน  ปย.1   ปย.2   ปอ.3 
แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน   csa
ผลการจัดสรรงบประมาณแยกตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559
แผนปฏิบัติการประจำปี 2560
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2559 ฝ่ายบริหารงบประมาณ
แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2559 ฝ่ายบริหารวิชาการ
แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2559 ฝ่ายบริหารงานบุคคล
แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2559 ฝ่ายบริหารทั่วไป
รายงานประจำปี 2558
แบบเสนอโครงการ ปีงบปรมาณ 2560
คำอธิบายการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2560
แบบแปลผล sdq
แบบแปลผล eq
แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียน
แผนปฏิบัติการประจำปี 2559
แผนปฏิบัติการประจำปี 2558
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ID Plan)
ขอเชิญร่วมงานวันสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2554 และร่วมทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา เนื่องใน
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเมืองปานวิทยา ครบรอบ 36 ปี ในวันที่ศุกร์ที่ 3 และวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555
ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา
ขอเชิญศิษย์เก่า โรงเรียนเมืองปานวิทยาทุกรุ่น พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในวันคล้ายวันสถาปนา
โรงเรียน วันเสาร์ที่ 4 ก.พ. 55 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองปานวิทยา เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน  วิชาเอกภาษาไทย ตั้งแต่วันที่ 16 - 23 ธ.ค. 54 
นายวัชรินทร์  จันทิมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
 
 
 

โรงเรียนเมืองปานวิทยา
285 ม.4 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 
โทรศัพท์ 054-276046 แฟกซ์ 054-276045
© Copyright Muangpan Wittaya School 2011 All Right Reserved Webmaster