ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเมืองปานวิทยา   อ.เมืองปาน  จ.ลำปาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลผู้บริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ช่องทางการติดต่อ
ฝ่ายบริหาร
บุคลากรครู
- กลุ่มสาระภาษาไทย
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
- กลุ่มสาระศิลปศึกษา
- กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
- เจ้าหน้าที่สำนักงาน
- พนักงานบริการ
ข้อมูลนักเรียน
ภาพกิจกรรม
แผนยุทธศาสตร์
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตาม
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง
การทุจริต
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ผลงานวิชาการครู
เว็บบอร์ด
เว็บภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองปาน
การสร้างสื่อ AR ด้วย Aurasma
ดาวน์โหลดข้อมูลฝ่ายต่างๆ
 
 
จำนวนผู้เข้าชม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษาหรือ
อุตสาหกรรมศิลป

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา
หรือ อุตสาหกรรมศิลป
นโยบายด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย โรงเรียนเมืองปานวิทยา จังหวัดลำปาง
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลืrอกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน
ประกาศโรงเรียนเมืองปานวิทยา เรื่อง การรับนักเรียนศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
ใบสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ใบสมัครเข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
รายงานประจำปี 2561(sar 61)
ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
คำสั่งประกันคุณภาพภายใน 2562
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
การทำ ว.21 วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
แผนปฏิบัติการประจำปี 2561
แบบฟอร์มการดำเนินงานควบคุมภายใน  ปย.1   ปย.2   ปอ.3 
แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน   csa
ผลการจัดสรรงบประมาณแยกตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561
ภาพกิจกรรม
    
   คณะผู้บริหารพร้อมด้วย
คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตัวแทน
นักเรียนตัวแทนศิษย์เก่าฯ
ร่วมแสดงความยินดีกับ
ผู้อำนวยการวัชรินทร์
จันทิมา เนื่องในโอกาส
เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวย
การโรงเรียนเมืองปาน
วิทยา ณ ห้องโสต
               ภาพทั้งหมด
    
      เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2562
ร.ร.เมืองปานวิทยาจัดพิธี
ีปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียน
ที่จบการศึกษา ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอ
ประชุม ร.ร.เมืองปานวิทยา
                    ภาพทั้งหมด
     
    ร.ร.เมืองปานวิทยา
จัดกิจกรรมเข้าค่ายพัก
แรมลูกเสือโดยมีกิจกรรม
เดินทางไกลเข้าค่ายพัก
แรม ณ ร.ร.เมืองปาน
วิทยา
               ภาพทั้งหมด
    
   เมื่อวันที่16 ม.ค.2562
คณะครูและบุคลากรทาง
การศึกษาร.ร.เมืองปาน
วิทยาเข้าร่วมพิธีวันครู
แห่งชาติ ประจำปี 2562  ณโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา
                ภาพทั้งหมด
ข่าวการศึกษา
ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย
ข่าวการศึกษา
นายวัชรินทร์  จันทิมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ
สพม.35
สพป.ลำปางเขต1
สพป.ลำปางเขต2
สพป.ลำปางเขต3
TV โทรทัศน์ครู
ศูนย์ GPA
สลิปเงินเดือน
สกสค.ลำปาง
ออมทรัพย์คร
ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ
กองทุน กบข.
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 
 

โรงเรียนเมืองปานวิทยา
285 ม.4 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 
โทรศัพท์ 054-276046 แฟกซ์ 054-276045
© Copyright Muangpan Wittaya School 2011 All Right Reserved Webmaster