ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเมืองปานวิทยา   อ.เมืองปาน  จ.ลำปาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ฝ่ายบริหาร
บุคลากรครู
- กลุ่มสาระภาษาไทย
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
- กลุ่มสาระศิลปศึกษา
- กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
- เจ้าหน้าที่สำนักงาน
- พนักงานบริการ
ข้อมูลนักเรียน
ภาพกิจกรรม
ผลงานวิชาการครู
เว็บบอร์ด
เว็บภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองปาน
การสร้างสื่อ AR ด้วย Aurasma
ดาวน์โหลดข้อมูลฝ่ายต่างๆ
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ
สพม.35
สพป.ลำปางเขต1
สพป.ลำปางเขต2
สพป.ลำปางเขต3
TV โทรทัศน์ครู
ศูนย์ GPA
สลิปเงินเดือน
สกสค.ลำปาง
ออมทรัพย์คร
ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ
กองทุน กบข.
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 
จำนวนผู้เข้าชม

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
แผนปฏิบัติการประจำปี 2561
แบบฟอร์มการดำเนินงานควบคุมภายใน  ปย.1   ปย.2   ปอ.3 
แบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน   csa
ผลการจัดสรรงบประมาณแยกตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561
ภาพกิจกรรม
 
      เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 61
กองลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บังคับ
บัญชาลูกเสือโรงเรียนเมือง
ปานวิทยาได้ร่วมพิธีทบทวน
คำปฏิภาณตนและสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาป
นาคณะลูกเสือ  ณ สนามกีฬา
โรงเรียนเมืองปานวิทยา
              ภาพทั้งหมด
        เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 61
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
สภาเด็กและเยาวชนเมืองปาน
พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียน
เมืองปานวิทยาได้เข้าร่วม
กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้าน
ยาเสพติดโลกโดยมีท่าน
ผ.อ. เป็นประธาน

                      ภาพทั้งหมด
      เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 61    
คณะครูของบุคลากรพร้อม
ด้วยนักเรียนได้เข้าร่วม
พิธีไหว้ครู ประจำปี
การศึกษา 2561 ณ หอ
ประชุมโรงเรียนเมือง
ปานวิทยา
           ภาพทั้งหมด
       เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 61  
คณะครูและบุคลากรและ
นักเรียนโรงเรียนเมืองปาน
วิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรม
เวียนเทียนและการแสดงตน
เป็นพุทธมามกะ

                      ภาพทั้งหมด
ข่าวการศึกษา
นายดำรงค์ ตุลาสืบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
 
 
 

โรงเรียนเมืองปานวิทยา
285 ม.4 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 
โทรศัพท์ 054-276046 แฟกซ์ 054-276045
© Copyright Muangpan Wittaya School 2011 All Right Reserved Webmaster