ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเมืองปานวิทยา   อ.เมืองปาน  จ.ลำปาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ฝ่ายบริหาร
บุคลากรครู
- กลุ่มสาระภาษาไทย
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
- กลุ่มสาระศิลปศึกษา
- กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
- เจ้าหน้าที่สำนักงาน
- พนักงานบริการ
ข้อมูลนักเรียน
ภาพกิจกรรม
ผลงานวิชาการครู
เว็บบอร์ด
เว็บภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองปาน
การสร้างสื่อ AR ด้วย Aurasma
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ
สพม.35
สพป.ลำปางเขต1
สพป.ลำปางเขต2
สพป.ลำปางเขต3
TV โทรทัศน์ครู
ศูนย์ GPA
สลิปเงินเดือน
สกสค.ลำปาง
ออมทรัพย์คร
ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ
กองทุน กบข.
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 
จำนวนผู้เข้าชม

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560
แผนปฏิบัติการประจำปี 2560
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2559 ฝ่ายบริหารงบประมาณ
แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2559 ฝ่ายบริหารวิชาการ
แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2559 ฝ่ายบริหารงานบุคคล
แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2559 ฝ่ายบริหารทั่วไป
รายงานประจำปี 2558
แบบเสนอโครงการ ปีงบปรมาณ 2560
คำอธิบายการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2560
แบบแปลผล sdq
แบบแปลผล eq
แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียน
แผนปฏิบัติการประจำปี 2559
แผนปฏิบัติการประจำปี 2558
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ID Plan)
ภาพกิจกรรม
     
  ร.ร.เมืองปานวิทยา
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ชนะเิลิศการแข่งขันศิลป
หัตถกรรม นักเรียนระดับ
ชาติ ครั้งที่ 66รายการ
การแข่งขันทำอาหาร
จานเดียวประเภทข้าว
และอาหารคาวโดยคร
ูที่ปรึกษา ครูจิลาวัล
และครูณัฐพงษ์
         ภาพทั้งหมด
      
    สำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
ได้ติดตามตรวจสอบนิเทศ
การจัดการศึกษา
ในวันที่ 23 ม.ค. 2560
โรงเรียนเมืองปานวิทยา ณ
ห้องประชุมเกียรติยศ
โรงเรียนเมืองปานวิทยา               
         ภาพทั้งหมด
   
 โรงเรียนเมืองปานวิทยา
จัดกิจกรรมกีฬาสี วันที่
23ธันวาคม 2559
เพื่อให้นักเรียนมีความ
รักสามัคคี มีน้ำใจ
เป็นนักกีฬา ณ สนาม
กีฬาโรงเรียนเมือง
ปานวิทยา
         ภาพทั้งหมด
   เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม
2559ผอ.ดำรงค์  ตุลาสืบ
ร่วมกับคณะครูได้ร่วม
ประกอบพิธีบำเพ็ญพระราช
กุศลปัญญาสมวาร
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช
          ภาพทั้งหมด
ข่าวการศึกษา

 

นายดำรงค์ ตุลาสืบ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 

 
 
 
 

โรงเรียนเมืองปานวิทยา
285 ม.4 ต.เมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 
โทรศัพท์ 054-276046 แฟกซ์ 054-276045
© Copyright Muangpan Wittaya School 2011 All Right Reserved Webmaster