โรงเรียนเมืองปานวิทยา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ยินดีต้อนรับสู้เว็บไซต์ Muangpan Lanna
โบราณสถานโบราณวัตถุ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองปาน